Фінансовий звіт

 
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за перший квартал 2021 року 
 Код рядкаФакт наростаючим підсумком з початку рокуЗвітний період (за рік) 
минулий рікпоточний рікпланфактвиконання, % 
1234567 
І. Формування прибутку підприємства 
ДОХОДИ       
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)001275,8809,3505,8809,3160,0 
Податок на додану вартість002      
Акцизний збір003      
Інші непрямі податки (розшифрувати)004      
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)005      
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)006226,8809,3505,8809,3160,0 
Попередні профілактичні огляди при прийнятті  на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів,  для отримання дозвола на зброю, періодичні медичні огляди фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів та наркологічні і психіатричні медичні огляди.Лабораторно-діагностичні послуги,консультативні послуги.  679,9385,9679,9176,2 
Оренда 49129,4119,9129,4107,9 
Реалізація майна  0     
Інші операційні доходи(субвенція+ міський бюджет+НСЗУ)00713733,61339,73122,41339,742,9 
Інші операційні доходи 02664431184,826644,085,4 
   3 3,0  
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)008      
Інші фінансові доходи (благодійні внески,гранти та дарунки в т.ч.гуманітарна допомога) 009367,548,9252,048,919,4  
Інші доходи спеціального фонду 01001701135,0170,015,0 
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)011      
Усього доходів01214376,929014,936200,029014,980,2 
ВИТРАТИ 16534,434754,73620034754,796,0 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) :01316534,434754,73620034754,796,0  
матеріальні затрати013/11421,35968,64514,45968,6132,2  
витрати на комунальні послуги013/21198,52245,12041,32245,1110,0  
витрати на оплату праці013/313525,625848,727983,125848,792,4 
Інші операційні витрати013/4380,3515381515135,2 
 014      
Капітальні видатки0158,71671215,916713,7 
 016      
Фінансові витрати017      
Втрати від участі в капіталі 018      
Інші витрати (податок на землю)019 10,364,310,3  
Податок на прибуток від звичайної діяльності020       
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)021      
Усього витрати02216534,434754,736200,034754,796,0 
Фінансові результати діяльності:       
Валовий прибуток (збиток)023      
Фінансовий результат від операційної діяльності024      
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування025      
Частка меншості026      
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:027      
Прибуток027/1      
Збиток027/2      
II. Розподіл чистого прибутку 
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:028      
державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями028/1      
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі028/2      
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:       
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік029      
у тому числі на державну частку029/1      
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року030хх хх 
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду031      
Розвиток виробництва032      
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД032/1      
Резервний фонд033      
Інші фонди (розшифрувати)034      
Інші цілі (розшифрувати)035      
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду036      
III. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів       
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:037      
податок на прибуток037/1      
акцизний збір037/2      
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду037/3      
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду037/4      
рентні платежі037/5      
ресурсні платежі037/6      
інші податки(земельний податок )037/7      
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами037/7/1      
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами037/7/2      
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:038      
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету038/1      
до державних цільових фондів038/2      
неустойки (штрафи, пені)038/3      
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:039      
внески до Пенсійного фонду України039/12399,444454402,94445101,0 
внески до фондів соціального страхування039/2      
Інші обов’язкові платежі, у тому числі:040      
місцеві податки та збори040/15,910,31010,3103,0 
інші платежі040/2      
  
Головний лікар____________________ Р.В.Чортківський  
   (посада) (підпис)  
Головний бухгалтер____________________ Ю.В.Пандрак  
   (посада) (підпис)
Перейти до вмісту